Math Help

Videos

 

Lafayette School Math Helper

 

Parent Helper Sheets English- 

Module 2 Part A

Module 2 Part B

Module 2 Part C

Module 2 Part D

 

Module 1 Part A

Module 1 Part B

 

Parent Helper Sheets Spanish-

sugerencias-padres_g2m2ta

sugerencias-padres_g2m2tb.pdf

sugerencias-padres_g2m2td.pdf

 

sugerencias-padres_g2m1ta

sugerencias-padres_g2m1tb